เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขณะนี้เวลา    
  คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ - ชื่อสกุล ที่มา ตำแหน่ง
นายอำพล   จีนาพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
นายเกษม   ชุ่มชูจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
พระใบฎีกาสมนึก   โพธิ์ทอง ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการ
นายสำเริง   ชุ่มชูจันทร์ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นางละออ   นากสมบูรณ์ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ
นางอารมณ์   เดชพิทักษ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นางบุญเรือน   พิมพ์สวัสดิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นายสวัสดิ์   วิจิตรวงศ์ ผู้แทนครู กรรมการ
นายสงกรานต์   แสงวงศ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลานัก กรรมการ และเลขานุการ
 
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา