เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขณะนี้เวลา    
  ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางปลานัก ตั้งอยู่เลขที่…หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5ไร่ 2 งาน โรงเรียนอยู่ห่างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1 ฉะเชิงเทรา ประมาณ 16 กิโลเมตร นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางปลานัก (สหกรณ์สิริประชาบำรุง) เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบางเตย วัดบางปลานัก เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2473 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบางปลานักเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีพ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณจากจังหวัดส่วนหนึ่ง ประชาชนบริจาคส่วนหนึ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 5 ห้องเรียนใช้งบประมาณ 200,000 บาท และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นปีแรก จนถึงปี พ.ศ.2526จึงมีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก และในปีการศึกษา 2539 ได้เปิดสอนชั้นอนุบาล 1
พ.ศ. 2515 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง จำนวนเงิน 85,000 บาท
พ.ศ. 2525 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนเงิน 375,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนก ประสงค์ แบบ สปช.202/26 จำนวนเงิน 180,000 บาท
พ.ศ. 2528 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างถังน้ำ แบบ ฝ.33 จำนวนเงิน 30,000 บาท
พ.ศ. 2529 สภาตำบลบางเตยได้สร้างถังเก็บน้ำฝน ความจุ 50 ลบ.ม.
พ.ศ. 2532 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า ได้เงิน 35,927 บาทนำมาสร้างสนามวอลเล่ย์บอล และจัดซื้อเครื่องโรเนียว 1 เครื่อง
พ.ศ. 2534 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ที่ จำนวนเงิน 77,000 บาท
พ.ศ. 2535 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนเงิน 1,650,000 บาท
พ.ศ. 2541 ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. จำนวน 5 ห้องเรียน เพื่อก่อสร้างใหม่ จำนวน 4 ห้องเรียน โดยประชาชน ผู้ปกครองคณะครู ร่วมกันบริจาค ได้เงิน456,290 บาท และคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2541 ได้เงินทั้งสิ้น 290,125 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 746,415 บาท โดยได้ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2541 และได้นำเงินมาปรับปรุงโรงเรียนดังนี้
1. สร้างส้วม แบบพิเศษ จำนวน 4 ที่
2. ทำทางเท้าเชื่องระหว่างอาคาร ความยาวประมาณ 60 เมตร
3. สร้างเรือนเพาะชำ
4. สร้างเสาธง
5. สร้างฐานพระ
6. สร้างโรงจอดรถจักรยาน
7. จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนแบบ ป.1ข. และหน้าอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พ.ศ. 2542 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน(ชั้นล่าง) จำนวนเงิน 360,000 บาท พ.ศ. 2544 ได้ต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 โดยได้รับเงินบริจาค จากประชาชน จำนวนเงิน 80,000 บาท เป็นห้องประกอบอาหาร
 
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา