เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขณะนี้เวลา    
  จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดบางปลานัก

ปีการศึกษา   ๒๕๕๔

ชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาล ๑ ๑๓ ๑๔ ๒๗
อนุบาล ๒ ๑๒ ๑๒ ๒๔
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔ ๒๓
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒ ๑๓ ๒๕
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๘
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๖ ๒๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๒ ๒๒
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐ ๑๕ ๒๕
รวมทั้งหมด ๙๒ ๙๖ ๑๘๘
 
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา