เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขณะนี้เวลา    
  ผลงานนักเรียนโรงเรียนวัดบางปลานัก
ผลงานนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
๑.๑. เด็กหญิงทัศวรรณ สุธรรมวงศ์
ผลงานนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๑. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๑.๑. เด็กหญิงทัศวรรณ สุธรรมวงศ์
๒. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
๒.๑. เด็กชายสุรนันท์ สินภักดี
ผลงานนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มวิชาการที่ ๕
๑. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
๑.๑. เด็กหญิงวิสาลินี สละชั่ว
๑.๒. เด็กชายวิศรุต ลายประดิษฐ์
๑.๓. เด็กหญิงศัลธยา สร้อยสุวรรณ
๒. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๒
๒.๑. เด็กชายอาทิตย์ ช่มชูจันทร์
๒.๒. เด็กหญิงอาทิตยา สินภักดี
๒.๓. เด็กหญิงชลลดา นุชพงษ์
๓. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม paint กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑
๓.๑. เด็กหญิงจิรัฐติกาล ชุณหศรี
๓.๒. เด็กหญิงธนิศา นำพา
๓.๓. เด็กหญิงพรทิพย์ เอี่ยมสะอาด
๔. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย
๔.๑. เด็กหญิงญาณี ศรีประวัติ
๔.๒. เด็กหญิงอังคณา สุวรรณวิเวก
๔.๓. เด็กหญิงนภา ทองมา
๕. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการนักอ่านข่าว(พิธีกร) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
๕.๑. เด็กหญิงแก้วกาญน์ จันทรศรี
๖. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการนักอ่านข่าว(พิธีกร) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๒
๖.๑. เด็กชายณัฐพล อินฉาย
๗. ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมวิทยาศาสตร์โอลิมปิค กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
๗.๑. เด็กชายวัชรินทร์ นฤภัย
๘. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ ๒
๘.๑. เด็กชายสมฤทัย บุญเจริญ
๘.๒. เด็กหญิงจิราพร สุวรรณวิเวก
๙. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมวาดภาพประกอบเพลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ ๒
๙.๑. เด็กชายฉัตรชัย อินละมัย
๙.๒. เด็กหญิงสุภาวรรณ เจริญพร
๑๐. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมวาดภาพแรเงา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ ๒
๑๐.๑. เด็กชายเสกสรร เผือกพิบูลย์
๑๐.๒. เด็กชายยุทธนา ถนอมตน
๑๑. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
๑๑.๑. เด็กหญิงประทุมทิพย์ เชื้อพระคา
๑๒. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ระดับปฐมวัย
๑๒.๑. เด็กหญิงทัศวรรณ สุธรรมวงศ์
๑๓. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑
๑๓.๑. เด็กหญิงทิพย์กลม ศรีบางไทร
๑๔. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมคณิตศาสตร์โอลิมปิค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒
๑๔.๑. เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วอุไร
 
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา