เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขณะนี้เวลา    
  สารจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลานัก

นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เข้ามาบริหารโรงเรียนวัดบางปลานัก เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ กระผมได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากผู้ปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และสมาชิกอบต. และชุมชนชาวบางปลานัก ด้วยดีตลอดมา ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนทุกคน สิ่งเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ นับจนถึงวันนี้เป็นเวลา ๑๑ ปี ๑ เดือน ๑๙ วัน ที่ผมได้มาบริหารงาน ณ โรงเรียนแห่งนี้ ผมได้พบทีมงานที่เข้มแข็ง มีความเสียสละ มีความจริงใจที่จะสอนนักเรียนให้เป็นคนดีและอ่านออกเขียนได้ เป็นหลักในการพัฒนาโรงเรียน จนทำให้ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจคณะครู โดยส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้น จนขณะนี้มีนักเรียนจากต่างตำบลนั่งรถมาเรียนจำนวนหลายสิบคน ตามคำเล่าลือต่อ ๆกันว่า “ส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนวัดบางปลานัก แล้วลูกสามารถอ่านออกเขียนได้” นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูโรงเรียนวัดบางปลานักเป็นอย่างยิ่ง
กระผมขอขอบพระคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา อบต.บางเตย ท่านรองเกียรติศักดิ์ บางพระ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดีเสมอมานายสงกรานต์ แสงวงศ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปลานัก

 
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา