เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขณะนี้เวลา    
  ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง
นายสายหยุด   อัญชลิสังกาศ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๗๘
นายสุภาพ   เกตุไชย ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๘๑
นายจำรัส   รัตนสนธ์ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๓
นายทนู   อิทรโฆษิต ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๓
นายอำนวย   อนันตชัย ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๕
นายเจือ   จันทร์ศรี ครูใหญ่(เสียชีวิต) พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๐๖
นายถวิล   สงวนทรัพย์ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๑๒
นายประเทือง   ศิริวงศ์ ครูใหญ่ (ลาออก) พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๓๘
นายสนิท   รุ่งสะอาด อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๑
นายสงกรานต์   แสงวงศ์ทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน
 
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา