เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขณะนี้เวลา    
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ ( Vision )
ภายในปี ๒๕๕๒ โรงเรียนวัดบางปลานักมุ่นเน้นให้นักเรียน อ่านออก เขียนได้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ทางการศึกษา มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยที่ดี เห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นคนมีปัญญา มีลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน

พันธกิจ ( Mission )
เพื่อให้โรงเรียนวัดบางปลานักเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และให้บรรลุผลด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ตามพันธกิจดังต่อไปนี้
๑. จัดระบบการบริหาร และการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
๒. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดยเน้นกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน
๕. จัดกิจกรรมปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
๖. จัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้
๗. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

เป้ามหมาย ( Goal )
เป้าหมายในการบริหาร และการจัดการในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดบางปลานัก มีดังนี้
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา
๒. นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า และมีความคิดสร้างสรรค์
๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และมีสุขภาพที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๔. เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
๕. เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน และชาติ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๖. ภายในบริเวณโรงเรียนมีอาคารสถานที่ ที่มีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๗. ชุมชนให้การสนับสนุนทรัพยากรทางด้านการศึกษา
 
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา